Škola servisera vozila

Obuka servisera motornih vozila

 

Oblast: autoelektronika i dijagnostika kvara

 

 

Podaci o osnovnoj jedinici:

LAUNCH Europe Gmbh, Heinrich Hertz str. 10, D – 50170 Kerpen

Podaci o izvršnoj jedinici:

AUTOTECH , Malog Radojice br. 6, Beograd

Predmet:

Obuka servisera motornih vozila iz oblasti elektronske dijagnostike

Zadatak obuke:

Osposobljavanje servisera motornih vozila za samostalno obavljanje operacija elektronskih dijagnostičkih procedura i otklanjanje kvara.

Način realizacije:

Obuka je podeljena na module koji mogu biti samo teorijski, organizovani kao interaktivna praktična predavanja ili kombinovani. Praktična obuka obuhvata rad na elektronskim blokovima, podsistemima i sistemima a izvodi se laboratorijski ili na vozilu uz nadzor i vođstvo predavača.

Moduli:

Osnove elektrotehnike i elektronike

Električna merenja

Osnove analogne i digitalne elektronike

Električne šeme i simboli

Elektronska kola

Osnove računarske tehnike

Komunikacija i interkonekcija

On Board Diagnostic

Baze podataka

Senzori i aktuatori

Elektronski kontrolisani sistemi i podsistemi u vozilu

Izduvni blok

Analiza izduvnih gasova

Nove tehnologije

 

Modul:

Osnove elektrotehnike i elektronike

Sadržaj modula:

 1. Osnovni pojmovi, Nils-Borov model atoma
 2. Provodnici i izolatori
 3. Razlika potencijala, električni napon, struja, snaga, otpornost, kapacitivnost
 4. Poluprovodnici, dioda, tranzistor, integrisano kolo
 5. Osnove magnetizma, provodnik u magnetnom polju, elektromagnetna indukcija
 6. Piezoelektrični efekat

Oblasti modula:

Osnovni pojmovi o električnoj struji, naponu i snazi. Osobine provodnika i izolatora, probojni napon, dielektrična konstanta. Električna otpornost, omov zakon, otpornik, redna i paralelna veza otpornika, vrste otpornika, čitanje vrednosti i načini označavanja. Kapacitivnost, kondenzatori, redna i paralelna veza kondenzatora, vrste i osobine raznih tipova kondenzatora, karakteristike, čitanje vrednosti i označavanje. Osobine poluprovodnika, dioda, tranzistor, integrisano kolo, simboli i označavanje, provera ispravnosti. Piezoelektrični efekat, praktični primeri.

Evaluacija znanja:

Polaznici se upoznaju sa navedenim oblastima i stiču znanje za samostalan rad sa navedenim komponentama

Provera znanja:

Parcijalni usmeni testovi i pisani test na kraju modula.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja i laboratorijske vežbe. Ukupno 16 časova.

 

Modul:

Električna merenja

Sadržaj modula:

 1. Načini merenja
 2. Analogni univerzalni merni instrument
 3. Digitalni univerzalni merni instrument
 4. Termo par – merenje temperature
 5. Osciloskop
 6. Amper klešta
 7. Elektronski termometar (IR)

Oblasti modula:

Načini merenja električnih i neelektričnih veličina, direktno i indirektno merenje, greške pri merenju. Prikaz izmerenih veličina. Analogni univerzalni merni instrument sa kretnim kalemom, digitalni univerzalni merni instrument. Opsezi i oznake. Merenje temperature i princip rada termo para. Osciloskop, osnovni pojmovi i osobine, princip rada, osnovne komponente i karakteristike. Podešavanje opsega i način čitanja vrednosti. Ispitne sonde, važnost izbora vrednosti i moguće greške. Amper klešta, princip rada, način upotrebe. Elektronski termometar, uloga i način merenja temperature.

Evaluacija znanja:

Polaznici se osposobljavaju za samostalno korišćenje merne opreme i merenje traženih vrednosti.

Provera znanja:

Parcijalni usmeni testovi i praktična provera stečenog znanja, u laboratoriji na mernim uređajima.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja i laboratorijske vežbe. Ukupno 8 časova.

 

Modul:

Osnove analogne i digitalne elektronike

Sadržaj modula:

 1. Analogni signal
 2. Digitalni signal
 3. Analogna i digitalna integrisana kola
 4. A/D i D/A konverzija
 5. PWM

Oblasti modula:

Analogni signali, digitalni signali, merenja osciloskopom. Analogna i digitalna integrisana kola i njihova oblast primene. A/D i D/A konvertori, kvantizacija, domen upotrebe u auto elektronici. PWM signal, prednosti i oblast primene, praktična merenja.

Evaluacija znanja:

Polaznici stiču znanje o razlici između analognog i digitalnog signala, impulsnom napajanju, načinu merenja i oblastima primene u auto elektronici. Upoznavanje sa A/D i D/A konvertorima, predstavljanje mesta i razloga primene.

Provera znanja:

Parcijalni usmeni testovi i praktična provera stečenog znanja, u laboratoriji na mernim uređajima.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja i laboratorijske vežbe. Ukupno 2 časa.

 

Modul:

 1. Električne šeme i simboli
 2. Sadržaj modula:
 3. Električni simboli
 4. Električne šeme

Oblasti modula:

Električni i elektronski simboli, standardi i varijacije. Električne šeme, pravila i standardi izrade šema, čitanje šema.

Evaluacija znanja:

Polaznici stiču znanje o samostalnom čitanju električnih i elektronskih šema kao i prepoznavanju svih električnih simbola u auto elektronici.

Provera znanja:

Konstantna usmena provera i ponavljanje pređenog gradiva. Provera svakog polaznika pojedinačno.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja uz upotrebu multimedijalnih sadržaja. Ukupno 4 časa.

 

Modul:

Elektronska kola

Sadržaj modula:

Osnove elektronskih uređaja

Štampana kola

Lemljenje

Oblasti modula:

Načini izrade elektronskih uređaja, štampana kola, višeslojna štampa, pertinaks i vitroplast, SMD komponente i rad sa njima. Lemljenje, osnovna pravila, kalaj, greške pri lemljenju, vazdušno bezkontaktno lemljenje. Praktičan rad na izradi jednostavnog elektronskog uređaja.

Evaluacija znanja:

Upoznavanje sa elektronskim kolima i osnovnim pravilima koja važe za rad sa njima. Savladavanje veštine lemljenja uz praktičan rad na izradi prostog elektronskog uređaja.

Provera znanja:

Praktična provera kroz izradu elektronskog uređaja.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja i praktičan rad u laboratoriji. Ukupno 4 časa.

 

Modul:

 1. Osnove računarskih sistema
 2. Sadržaj modula:
 3. Matematička osnova računara
 4. Elektronska osnova računara
 5. Softver

Oblasti modula:

Način prikaza podataka u računarima, bit, bajt, binarni, heksadecimalni, dekadni i oktalni zapis. Elektronska arhitektura računara, procesna jedinica, memorija, načini komunikacije i primena A/D i D/A u I/O jedinicama, drajveri, hibridna elektronska kola, osnovni pojmovi o logičkim funkcijama. Uloga softvera, način organizacije podataka u računarima, operativni sistem.

Evaluacija znanja:

Polaznik stiče znanje o arhitekturi računara, njegovim osnovnim komponentama i njihovoj interakciji. Upoznaje se sa osnovnom strukturom informacije i načinom njene obrade i prenosa.

Provera znanja:

Parcijalna usmena provera znanja.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja i praktičan rad u laboratoriji. Ukupno 4 časa.

 

Modul:

Komunikacija i interkonekcija

Sadržaj modula:

 1. Načini komunikacije
 2. Fizički nivo povezivanja radnih stanica
 3. Protokoli

Oblasti modula:

Pojam komunikacione magistrale, takt, paketi sa podacima, interfejsi, arhitektura mreže. Fizički medijumi, bakarni i optički vodovi, pravila i uslovi povezivanja, standardi. Protokoli u automobilskim računarskim mrežama, uloga, implementacija, standardizacija, načini testiranja i detekcija greške. Predviđen je rad sa svim protokolima koji su u redovnoj upotrebi na vozilima (FLEX-RAY, KWP 2000, ISO 9141-2, SAE J1850 VPW,...). Posebno se obrađuje CAN protokol.

Evaluacija znanja:

Povezivanje prethodno stečenog znanja iz oblasti osnova računarske tehnike sa načinima komunikacije među radnim stanicama i njihova interkonekcija. Upoznavanje sa transportnim medijumima, standardima i načinom ispitivanja i otkrivanja greške. Znanje o protokolima predstavlja uvod i osnov za rad sa elektronskom dijagnostičkom opremom.

Provera znanja:

Usmeni testovi uz aktivno korišćenje multimedijalnih nastavnih sadržaja.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja i praktičan rad u laboratoriji. Ukupno 4 časa.

 

Modul:

On Board Diagnostic

Sadržaj modula:

 1. Istorijat OBD
 2. Propozicije i standardi
 3. Fizička implementacija
 4. Interakcija OBD – serviser motornih vozila
 5. Samodijagnostika i memorija grešaka
 6. Elektronska dijagnostička oprema
 7. Praktičan pristup elektronskoj dijagnostici kvara
 8. Parametri

Oblasti modula:

Istorijat OBD, razlozi uvođenja OBD i standardi, EOBD, kategorizacija. Standardi, njihova promena i primena. Fizička implementacija OBD i njegova uloga, beneficije i mogućnosti, praktičan pristup servisera motornih vozila. Principi samodijagnostike i memorije grešaka, mogućnosti računara kroz generacije. Elektronska dijagnostička oprema, namenska, univerzalna, hand-made, osnovne podele, način rada, mogućnosti, procedure u radu, iščitavanje kodova grešaka, brisanje grešaka, adaptacija aktuatora pomoću dijagnostičke opreme, razna podešavanja, LONG CODING. Prelaz sa holističkog pristupa dijagnostike kvara na dekompoziciju problema i fokusiranje na parametre, sasvim novi pristup rešavanja problema.

Evaluacija znanja:

Ova oblast predstavlja jedan od ključnih delova obuke. Polaznik se upoznaje sa elektronskom dijagnostičkom opremom u svim njenim aspektima. Stiče znanje o radu sa različitim vrstama dijagnostičkih uređaja i njihovim mogućnostima, načinu povezivanja sa vozilom i dobijanju potrebnih informacija. U toku predavanja vrši se postepeno preusmeravanje i promena navika o načinu pronalaženja kvara. Uvodi se način dekompozicije problema i dijagnostika kvara iz parametara kao i poštovanje servisnih procedura.

Provera znanja:

Usmeni testovi uz aktivno korišćenje multimedijalnih nastavnih sadržaja.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja, praktičan rad u laboratoriji na motornom vozilu. Ukupno 8 časova.

 

Modul:

Baze servisnih podataka

Sadržaj modula:

 1. Značaj informacije
 2. Namenske baze podataka
 3. Univerzalne baze podataka
 4. Praktičan rad sa servisnom bazom podataka

Oblasti modula:

Upoznavanje sa namenskim i univerzalnim bazama podataka, značaj informacije, pretraga baze, upotreba stečenog znanja iz oblasti električnih šema i simbola za dobijanje informacije. Praktičan rad sa bazom podataka (Tolerance Data, ESI tronic, AutoData, ELSA,...).

Evaluacija znanja:

Stiče se znanje o upotrebi servisnih baza podataka radi dobijanja neophodnih informacija.

Provera znanja:

Parcijalna usmena provera i praktična pojedinačna provera polaznika.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja uz upotrebu multimedijalnih sadržaja. Ukupno 4 časa.

 

Modul:

Senzori i aktuatori

Sadržaj modula:

 1. Osnovni pojmovi – senzori
 2. Prekidački senzori
 3. Potenciometarski senzori
 4. Piezoelektrični senzori
 5. Temperaturni senzori
 6. Induktivni senzori
 7. Senzori pritiska
 8. Senzori protoka fluida
 9. Elektrohemijski senzori
 10. Hall senzori i pseudo Hall senzori (AMR)
 11. Opto-elektronski senzori
 12. Senzori ubrzanja i vibracija
 13. Kratkospojni senzor
 14. Osnovni pojmovi – aktuatori
 15. Elektromagnetni aktuatori
 16. Piezoelektrični aktuatori
 17. Grejači

Oblasti modula:

Principi rada senzora, prekidački senzori (CPP,...), potenciometarski senzori (TP, APP,...), Piezoelektrični senzori (KNOCK), temperaturni senzori , induktivni senzori (CMP, WSS,...), senzori pritiska (MAP,...), senzori protoka fluida (protokomeri), elektrohemijski senzori (LAMBDA, NOx,...), Hall senzori i pseudo Hall senzori (AMR), opto-elektronski senzori, senzori ubrzanja i vibracija (YAW-RATE), kratkospojni senzor (HDK). Osnovni pojmovi i princip rada aktuatora, elektromagnetni aktuatori, grejači. U okviru elektromagnetnih aktuatora obrađuju se oblasti elektromagnetnih ventila - brizgaljki. Obrađuju se pojedinačno načini merenja, uslovi rada, testiranje i greške u radu, parametri, detekcija kvara, uslovi otkaza.

Evaluacija znanja:

Polaznik se upoznaje sa svim segmentima rada senzora i aktuatora, od teorijskog dela i principa rada do merenja na ispitnom stolu i na vozilu. Dobijene informacije se najvećim delom odnose na praktičan rad i ubrzavanje dijagnostičke procedure.

Provera znanja:

Parcijalna usmena provera i praktična pojedinačna provera polaznika.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja uz upotrebu multimedijalnih sadržaja, laboratorijskih nastavnih sredstava i praktičan rad na vozilu. Ukupno 24 časa.

 

Modul:

Elektronski kontrolisani sistemi i podsistemi u vozilu

Sadržaj modula:

 1. ME motronic
 2. MED motronic (GDI)
 3. EDC i COMMON RAIL
 4. Paljenje smeše kod benzinskih motora
 5. Sistem za kontrolu gorivnih isparenja
 6. Recirkulacija izduvnih gasova
 7. Sistem ubacivanja sekundarnog vazduha
 8. Elektronska kontrola turbo punjača
 9. Napajanje gorivom (GDI)
 10. Sistem za brzi start
 11. Varijabilni sistem ventila
 12. Elektronska regulacija temperature
 13. ESP, ABS, TC
 14. Sistemi nadpunjenja cilindara

Oblasti modula:

Istorijat motronic sistema, prednosti i način elektronske organizacije motora uvođenjem EGAS podsistema. Direktno ubrizgavanje goriva u cilindre (GDI), princip rada, razrada po režimima rada. Elektronska dizel kontrola i COMMON RAIL tehnologija, obrada elektronske organizacije sistema, principi rada, dijagnostičke procedure. Paljenje smeše kod benzinskih motora se segmentno obrađuje uz obavezan dijagnostički pristup zasnovan na merenja osciloskopom i determinaciju anomalije. Obrada EVAP podsistema, princip rada i njegova uloga, greške u radu i posledice, dijagnostička procedura i samodijagnostika. Recirkulacija izduvnih gasova (EGR i VVT), sistem sekundarnog vazduha, kontrola turbo punjača. Elektronski organizovan sistem napajanja gorivom, princip rada, dozvoljena i nedozvoljena dijagnostička procedura, oblasti primene. Točak brzog starta i senzori faze. VVT podsistem, princip rada, prednosti, elektronska organizacija. Način elektronske organizacije temperature motora (WAXSTAT), princip rada i uloga, merenje i definisanje ispravnosti. Sistemi ESP, ABS, TC.

Evaluacija znanja:

Polaznik se upoznaje sa principima rada sistema i podsistema u vozilu. Praktični saveti su orijentisani ka skraćenoj elektronskoj dijagnostičkoj proceduri.

Provera znanja:

Parcijalna usmena provera i praktična pojedinačna provera polaznika.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja uz upotrebu multimedijalnih sadržaja, laboratorijskih nastavnih sredstava i praktičan rad na vozilu. Ukupno 32 časa.

 

Modul:

Izduvni blok

Sadržaj modula:

 1. Izduvni gasovi
 2. Katalitički konvertori
 3. Partikularni filteri
 4. Akumulatori azotnih oksida

Oblasti modula:

Sagorevanje, sastav izduvnih gasova, štetne materije, način konverzije štetnih materija, hemijske rakcije, katalitički konvertori, princip rada i provera ispravnosti, uloga. Filteri čestica, princip rada i uloga, regeneracija filtera, FAP filteri. Akumulatori azotnih oksida, princip rada i uloga, hemijske reakcije, regeneracija akumulatora NOx, detekcija greške u radu i posledice, DENOXTRONIC.

Evaluacija znanja:

Polaznik se upoznaje sa osnovama rada izduvnog bloka motora novije generacije, postupcima pri radu sa katalitičkim konvertorima, partikularnim filterima i akumulatorima azotnih oksida. Dobija informacije o dijagnostičkim procedurama, dozvoljenim i nedozvoljenim operacijama na izduvnom bloku.

Provera znanja:

Parcijalna usmena provera i praktična pojedinačna provera polaznika.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja uz upotrebu multimedijalnih sadržaja, laboratorijskih nastavnih sredstava i praktičan rad na vozilu. Ukupno 8 časova

 

Modul:

Analiza izduvnih gasova

Sadržaj modula:

 1. Elementi izduvnih gasova
 2. Koncentracije gasova
 3. Dijagnostička procedura
 4. Prednosti i mane dijagnostike iz izduvnih gasova

Oblasti modula:

Hemijska jedinjenja sadržana u izduvnim gasovima, štetnost, uzroci nastanka jedinjenja, analogija sa procesom sagorevanja u cilindru, koncentracije u izduvnom gasu, uzrok - posledica nastanka jedinjenja u procesu sagorevanja. Dijagnostička oprema, analizatori gasova, tehnički uslovi (zaštita od trovanja opasnim materijama), dijagnostička procedura, upotreba dobijenih informacija za pronalaženju kvara. Domeni dijagnostike izduvnih gasova, preciznost, greške pri merenju, uticaj katalitičkih konvertora na izmerene vrednosti.

Evaluacija znanja:

Dijagnostikom izduvnih gasova polaznik zaokružuje dijagnostičku proceduru. Ova tehnika se najčešće koristi za potvrdu uspešno izvršene popravke i predstavlja zadnju instancu u servisnom lancu.

Provera znanja:

Parcijalna usmena provera polaznika.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja uz upotrebu multimedijalnih sadržaja. Ukupno 8 časova.

Modul:

Nove tehnologije

Sadržaj modula:

 1. Hibridna vozila
 2. Gorivne ćelije

Oblasti modula:

Pojam hibrida, višepogonski sistemi, principi rada, predstavljanje hibridnih vozila raznih proizvođača i njihove karakteristike. Vodonik kao gorivo, gorivne ćelije, princip rada.

Evaluacija znanja:

Polaznik se upoznaje sa tehnologijom koja je već u upotrebi ili u fazi testiranja.

Provera znanja:

Parcijalna usmena provera polaznika.

Metrika:

Predviđena su interaktivna predavanja uz upotrebu multimedijalnih sadržaja. Ukupno 4 časa.

 

Metodika:

Predavanja su organizovana kao interaktivna, posle svakog teorijskog bloka, koji je podeljen na segmente u okviru jedne teme, polaznici postavljaju pitanja predavaču o obrađenoj temi, čime se postiže podizanje interesovanja i nivo znanja u dotičnoj oblasti. Veliki broj multimedijalnih sadržaja doprinosi razumevanju i pamćenju materije. Praktičan rad u laboratoriji organizovan je pomoću merne opreme, elektronskih komponenti i delova sistema i podsistema sa vozila novije generacije što pruža mogućnost merenja i simulacije na radnom stolu. Praktičan rad se obavlja direktno na vozilu, uz konstatan nadzor predavača, i u njemu je obavezno pojedinačno učestvovanje svih kandidata. Na ovaj način se vrši provera znanja polaznika, snalažljivost u dijagnostičkim procedurama i rukovanje dijagnostičkom opremom. Prvih osam (8) i dva (2) poslednja modula izvode se u laboratoriji, bez prisustva osoblja za praktičnu obuku i nadzor. Ostali moduli podeljeni su na dva dela: Prvi koji se sastoji iz teorijskog bloka i drugi iz praktične obrade pređenog gradiva, direktno na vozilu. Ovim se postiže maksimalna akumulacija dobijenih informacija, kao i visok nivo interesovanja za predmet obuke. Provera znanja vrši se pismeno i usmeno, tokom predavanja pri čemu se predavaču ostavlja mogućnost slobodne procene i, eventualno ponavljanje ili zadržavanje na određenom bloku.

Nastavna sredstva:

1. Merna oprema

1. Univerzalni merni instrumenti – digitalni DT 9208A+

2. Univerzalni merni instrument – analogni ISKRA

3. Amper klešta DT 9702 i EM 303

4. Osciloskop – analogni HAMEG HM 203-6

5. Osciloskop – digitalni CARMAN hi scan pro

6. Univerzalni ispravljač 30V/3A, PS3003D

7. Simulator signala FLUKE

8. Projektor

9. Računari

10. Vozilo OPEL CORSA C, 2001 g.

2. Dijagnostička oprema

1. LAUNCH Diagun

2. LAUNCH X-431

3. CARMAN Wi

4. CARMAN scan lite

5. CARMAN scan I

6. CARMAN WG+

7. STAR diagnosis (Mercedes)

8. PSA XS evolution (Peugeot, Citroen)

9. Renault CAN CLIP

10. BMW GT1

11. TECH-2 (Opel)

12. VCM (Ford, Mazda, Jaguar, Lincoln/Mercury)

13. MUT-3 (Mitsubishi)

14. GNA-600 (Honda)

3. Multimedijalni materijali

1.Power Point Prezentacije

2.Video materijali

4. Ostalo

1. Veliki broj senzora, aktuatora, komponenti, računara, sistema i podsistema za praktičan rad i merenja u laboratoriji.

2. Namenski simulatori signala

3. Namenski uređaji za testiranje komponenti i merenja u laboratoriji

4. Baze podataka – univerzalni i OEM programi

Predavači:

Predavači su sertifikovani od strane LAUNCH Gmbh za obuku servisera motornih vozila u oblasti elektronske dijagnostike kvara.

 1. Bojan Marjanović
 2. Nikola Gunić Dipl. inž.
 3. Dragan Srdić

Dinamika:

Predavanja se organizuju u skladu sa dogovorom između predavača i servisera (radne organizacije koja ih upućuje na obuku), a u odnosu na radne obaveze polaznika. Redovna nastava se odvija vikendom (subotom i nedeljom) i to u trajanju od šest (šest) školskih časova/dan. Ukupno trajanje obuke iznosi 130 časova. Projekovani period trajanja obuke iznosi 11 (jedanaest) nedelja (vikenda).

 

AUTO TECH Team

 

CENA KURSA: 600eur
MOGUĆNOST PLAĆANJA U 3 MESEČNE RATE
Januarska grupa popunjena.
Upis u toku za 2012 / Februarska grupa
 
Opširnije pogledajte na sajtu:
www.obukaservisera.com